Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 115/1978 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se stanoví náležitosti poskytované pracovníkům získaným pro cukrovarnickou kampaň a některé jiné kampaňové práce

Částka 26/1978
Platnost od 27.09.1978
Účinnost od 01.10.1978
Zrušeno k 01.02.1991 (1/1991 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

115

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky

ze dne 10. srpna 1978,

kterou se stanoví náležitosti poskytované pracovníkům získaným pro cukrovarnickou kampaň a pro některé jiné kampaňové práce

Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky stanoví podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků potravinářského průmyslu:


§ 1

Rozsah platnosti

Tato vyhláška se vztahuje na pracovníky získané do odvětví potravinářského průmyslu

a) pro cukrovarnickou kampaň náborem prováděným okresními národními výbory. 1)

b) zpracovatelskými organizacemi pro kampaňové práce při sušení čekanky a cukrovky, zpracování ovoce a zeleniny podléhající rychlé zkáze a zpracování brambor na škrob (dále jen "pracovníci").

§ 2

Pracovníkům se poskytují v rozsahu a za podmínek dále uvedených tyto náležitosti:

a) jízdné,

b) stravné,

c) rodinná podpora,

d) ubytování a

e) stravování.

§ 3

Jízdné

(1) Pracovníkům náleží náhrada jízdného při cestě k nástupu do práce z místa jejich trvalého pobytu.

(2) Po skončení pracovního poměru a po splnění pracovní smlouvy náleží pracovníkům náhrada jízdného do místa jejich trvalého pobytu. Náhrada jízdného přísluší též, skončil-li pracovní poměr z důvodů, pro které může být pracovní poměr sjednaný na určitou dobu rozvázán výpovědí ze strany pracovníka před uplynutím této doby.

(3) Jízdné se hradí za druhou vozovou třídu osobního vlaku nebo, je-li to úspornější nebo nezbytné, za autobus; při jízdě vlakem do vzdálenosti přes 100 km se hradí jízdné za druhou vozovou třídu rychlíku. Vznikly-li pracovníkovi použitím jiného dopravního prostředku vyšší výdaje, náleží mu náhrada jen ve výši jízdného za dopravní prostředek podle předchozí věty. Pracovník je povinen využít možnosti slev jízdného s výjimkou jízdních výhod, které mu náležejí jako rodinnému příslušníkovi pracovníka dopravy.

§ 4

Stravné

Pracovníkům, kterým náleží náhrada jízdného podle § 3, se poskytuje stravné zahrnující náhradu výdělku, kterého by pracovník dosáhl za dobu konání cesty, a to trvá-li cesta podle jízdního řádu déle než dvě hodiny, ve výši 30 Kčs, a trvá-li déle než 10 hodin, ve výši 60 Kčs.

§ 5

Rodinná podpora

(1) Rodinná podpora náleží pracovníkům, kteří v souvislosti s výkonem kampaňových prací nemohou denně dojíždět do místa trvalého pobytu.

(2) Rodinná podpora náleží

a) ženatým (vdaným) a jiným pracovníkům, kteří poskytují svým rodinným příslušníkům zaopatření, ve výši 12 Kčs za kalendářní den. Rodinnými příslušníky se rozumějí pro účely této vyhlášky manželka (manžel), druh (družka), vlastní nebo nevlastní děti, vlastní nebo nevlastní rodiče, osvojenci a osvojitelé, děti v pěstounské péči a pěstouni žijící s pracovníkem ve společné domácnosti;

b) ostatním pracovníkům ve výši 8 Kčs za kalendářní den.

(3) Rodinná podpora nenáleží za kalendářní dny, v nichž pracovník nepracuje pro důležité osobní překážky v práci, při kterých mu nepřísluší náhrada mzdy; je-li však pracovník v této době hmotně zabezpečen podle předpisů o nemocenském pojištění, nenáleží mu rodinná podpora jen tehdy, zdržuje-li se v místě svého trvalého pobytu nebo je-li v ústavním ošetřování.

(4) Rodinná podpora nenáleží za dny neomluvené nepřítomnosti v práci.

§ 6

(1) Plnění podle § 3 až 5 poskytne organizace, s kterou byla uzavřena pracovní smlouva. 2)

(2) Uzavřel-li s pracovníkem pracovní smlouvu 3) jménem organizace okresní národní výbor, vyplatí mu při nástupu do práce jízdné a stravné. Organizace uhradí vyplacenou částku okresnímu národnímu výboru po nástupu pracovníka do práce, a to popřípadě v dohodnuté paušální částce.

§ 7

Ubytování

(1) Pracovník, na němž nelze požadovat, aby se denně vracel do místa trvalého pobytu, má nárok na bezplatné ubytování v ubytovně organizace.

(2) Organizace odpovídá za to, že ubytovna je udržována v řádném stavu a pracovníkům je zaručen přiměřený a nerušený odpočinek a umožněno účelné využití volného času.

§ 8

Stravování

Organizace zajistí všem pracovníkům ve všech směnách celodenní stravování ve smyslu platných předpisů. 4)

§ 9

Zaškolení

Organizace zaškolí pracovníky teoreticky i prakticky při jejich nástupu do práce.


Závěrečná ustanovení

§ 10

(1) Ustanoveními této vyhlášky nejsou dotčeny jiné předpisy o povinnostech organizací vůči pracovníkům (například předpisy o poskytování pracovního a ochranného oděvu, předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci apod.).

(2) Organizace uvědomí získané pracovníky včas o zahájení kampaně a o dni nástupu do práce.

(3) Organizace sama, popřípadě prostřednictvím okresního národního výboru provádějícího nábor podle § 1 písm. a), seznámí pracovníky před uzavřením pracovní smlouvy s právy a povinnostmi ze smlouvy plynoucími a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž se má práce konat; při nástupu do práce seznámí organizace pracovníky s pracovním řádem, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poučí je o všech bezpečnostních zařízeních závodu.

§ 11

Zrušují se:

1. vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků č. 58/1959 Ú. l., kterou se stanoví náležitosti pracovníků získaných pro cukrovarskou kampaň náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů;

2. výnos ministerstva zemědělství a výživy ze dne 10. srpna 1968 čj. VII/3-2283/1968, jímž se mění a doplňuje vyhláška č. 58/1959 Ú. l., kterou se stanoví náležitosti pracovníků získaných pro cukrovarnickou kampaň náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů.

§ 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1978.


Ministr:

Doc. Ing. Petřík, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 5 zákona č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly, a § 10 a násl. vládního nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se tento zákon provádí.

2) § 19 vl. nař. č. 92/1958 Sb.

3) § 15 odst. 1 vl. nař. č. 92/1958 Sb. (vzor smlouvy publikován v částce 10-11 Věstníku MZVž ČSR z roku 1978).

4) Nařízení vlády ČSSR č. 25/1974 Sb., o závodním stravování.

Přesunout nahoru