Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 111/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ujednání mezi federálním ministerstvem zemědělství a výživy Československé socialistické republiky a ministerstvem zemědělství Polské lidové republiky o spolupráci při provádění rostlinolékařských prohlídek

Částka 25/1978
Platnost od 22.09.1978
Účinnost od 14.07.1978
Zrušeno k 12.05.1999 (18/2000 Sb. m. s.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

111

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 25. srpna 1978

o Ujednání mezi federálním ministerstvem zemědělství a výživy Československé socialistické republiky a ministerstvem zemědělství Polské lidové republiky o spolupráci při provádění rostlinolékařských prohlídek


Dne 14. července 1978 bylo v Brně podepsáno Ujednání mezi federálním ministerstvem zemědělství a výživy Československé socialistické republiky a ministerstvem zemědělství Polské lidové republiky o spolupráci při provádění rostlinolékařských prohlídek. Ujednání vstoupilo v platnost podle svého článku 11 dnem podpisu.


České znění Ujednání se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


UJEDNÁNÍ

mezi federálním ministerstvem zemědělství a výživy Československé socialistické republiky a ministerstvem zemědělství Polské lidové republiky o spolupráci při provádění rostlinolékařských prohlídek

Federální ministerstvo zemědělství a výživy Československé socialistické republiky a ministerstvo zemědělství Polské lidové republiky se k provedení článku 5 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany a karantény rostlin, uzavřené dne 3. prosince 1970 v Praze, podle jejího článku 10 dohodla na těchto ustanoveních:

Článek 1

Rostliny a výrobky rostlinného původu (dále jen "zboží") budou dopravovány ze státního území jedné smluvní strany na státní území druhé smluvní strany v silničním a železničním styku přes hraniční přechody, uvedené v článku 2, a to za podmínek tam stanovených.

Článek 2

(1) Přes všechny hraniční přechody pro nákladní styk, vyjmenované v příloze k Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice, podepsaném v Praze dne 8. července 1971, lze dopravovat:

a) odkorněné dřevo, řezivo, slad a bramborovou moučku, pocházející z území smluvních stran,

b) zboží, převážené na státní území československé strany, pokud je opatřeno dokladem potvrzujícím, že bylo prohlédnuto pracovníky československé rostlinolékařské služby, působící na státním území polské strany,

c) v obdobích předem odsouhlasených smluvními stranami též zboží sezónního charakteru.

(2) Ostatní zboží lze dopravovat jen přes železniční přechod Petrovice u Karviné-Zebrzydowice a přes silniční přechod Český Těšín-Cieszyn. Rostlinolékařské prohlídky zboží, dopravovaného přes tyto přechody, vykonávají pracovníci československé rostlinolékařské služby v Petrovicích a polské rostlinolékařské služby v Zebrzydowicích a Cieszyně.

Článek 3

(1) Rostlinolékařské prohlídky zboží, dopravovaného přes polské námořní přístavy Gdaňsk, Gdyně a Štětín a přestupujícího společné státní hranice směrem na československé státní území v železničním nebo silničním styku, provádějí společně pracovníci rostlinolékařské služby obou smluvních stran v těchto přístavech.

(2) Pracovníci československé rostlinolékařské služby jsou k výkonu společných prohlídek v Gdaňsku, Gdyni a Štětíně určováni jmenovitě, na delší období.

(3) Ministerstvo zemědělství Polské lidové republiky poskytne československým pracovníkům, uvedeným v odstavci 2, pomoc při zajišťování vhodného ubytování; náklady, spojené s ubytováním, hradí uživatel.

(4) Ministerstvo zemědělství Polské lidové republiky zajistí průběžné seznamování československých pracovníků, provádějících rostlinolékařské prohlídky na území Polské lidové republiky, s polskými právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a umožní jim proškolení a složení zkoušek z těchto předpisů.

Článek 4

(1) Rostlinolékařské prohlídky zboží, přestupujícího společné státní hranice směrem na československé státní území, se provádějí společně na státním území polské strany též

a) v Miedzylesie a

b) v Czarnolesie - týká se brambor, vypěstovaných na státním území Polské lidové republiky.

(2) Prohlídky podle odstavce 1 se konají na návrh podniku zahraničního obchodu Polské lidové republiky po dohodě s ministerstvem zemědělství Polské lidové republiky. Společná prohlídka se provádí v případě dodávek nejméně 5 vagónových jednotek za 24 hodin.

(3) Rostlinolékařské prohlídky v Czarnolesie provádějí za československou stranu pracovníci rostlinolékařské služby v Petrovicích. Podnik zahraničního obchodu Polské lidové republiky zajistí těmto pracovníkům místo pro odpočinek a v případě potřeby nocleh v odpovídající místnosti.

Článek 5

(1) Výkon prohlídek, společně prováděných podle článků 3 a 4, se řídí zásadami, stanovenými ve Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o spolupráci při výkonu kontroly osob, zboží a dopravních prostředků, přestupujících československo-polské státní hranice v železničním a silničním styku, podepsané ve Varšavě dne 23. září 1966 a v Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice, podepsaném dne 8. července 1971 v Praze.

(2) V místech prohlídek, uvedených v článcích 3 a 4, se provádějí též společné prohlídky dopravních prostředků a skladů.

Článek 6

(1) Pracovníci, provádějící rostlinolékařské prohlídky na státním území druhé smluvní strany, postupují podle rostlinolékařských předpisů své země.

(2) Pracovníci rostlinolékařské služby zabezpečují a uchovávají:

a) dokumentační materiál (např. vzorky škůdců, příznaky chorob, preparáty, fotografie apod.) zboží napadeného škůdci a podléhajícího rychlé zkáze - po dobu 6 měsíců,

b) vzorky ostatního zboží napadeného škůdci - po dobu 6 měsíců,

c) vzorky všech druhů osiva - po dobu 12 měsíců.

(3) Škůdci podle tohoto Ujednání jsou choroby, škůdci rostlin a plevele, které v souladu s vnitrostátními předpisy smluvních stran nesmí dovážené zboží obsahovat.

(4) V případě, že pracovníci rostlinolékařské služby země, na jejíž území se má zboží přivézt, nebo přes jejíž území převézt, zjistí, že je napadeno škůdci, a z toho důvodu pozastaví zásilku, uvědomí o tom neprodleně pracovníky rostlinolékařské služby země, z jejíhož státního území se zboží vyváží nebo přes něž se převáží. Vzorky zboží se v tomto případě uchovají do konečného vyšetření.

(5) Rostlinolékařská služba země, na jejímž území se provádějí společné rostlinolékařské prohlídky, zajistí též vhodné místnosti pro uchování odebraných vzorků.

Článek 7

(1) Pracovníci rostlinolékařské služby obou zemí nebudou vyžadovat rostlinolékařské osvědčení pro odkorněné dřevo, řezivo, slad a bramborovou moučku, převážené přes československo-polské státní hranice, pokud pocházejí z území jejich zemí.

(2) Rostlinolékařská osvědčení budou pro zboží, uvedené v odstavci 1, vyžadována jen tam, kde o to žádají příslušné orgány třetí země, na jejíž státní území se zboží dováží nebo přes jejíž území se převáží.

Článek 8

Zásady postupu při společných rostlinolékařských prohlídkách budou upraveny v provozních řádech, vypracovaných společně vedoucími rostlinolékařských služeb obou zemí podle rámcového provozního řádu, uvedeného v příloze tohoto Ujednání.

Článek 9

(1) K zajištění vzájemné ochrany státních území obou zemí před zavlékáním škůdců při převážení zboží pěstovaného v pohraničním pásmu provádějí obě strany prohlídky porostů na pozemcích, na kterých je pěstováno a potom převáženo přes hranice. Prohlídky porostů budou provádět společně pracovníci rostlinolékařské služby obou zemí dvakrát ročně, a to v měsících červnu až červenci a v září až říjnu.

(2) Rostlinolékařské prohlídky zboží, vypěstovaného v československo-polském pohraničním pásmu, provádějí při jeho převozu přes státní hranici v rámci malého pohraničního styku pracovníci rostlinolékařské služby obou zemí podle potřeby.

(3) Vedoucí místně příslušných krajských pracovišť rostlinolékařské služby obou zemí dohodnou termíny společných prohlídek porostů i způsob jejich provádění a zajistí potřebné dopravní prostředky a účast příslušných pracovníků na prohlídce na území vlastního působiště. O datu a místu prohlídek uvědomí příslušného hraničního zmocněnce.

(4) O vykonané prohlídce se sepíše protokol, ve kterém se uvede zjištěný zdravotní stav porostů, souhlas či nesouhlas s přepravou zboží z dotyčných pozemků přes společné státní hranice, anebo společně dohodnutá rostlinolékařská opatření.

(5) Kopii protokolu předají vedoucí krajských pracovišť rostlinolékařské služby místně příslušným hraničním zmocněncům, jakož i pracovníkům rostlinolékařské služby na hraničních přechodech. Kopie protokolu, nahrazující rostlinolékařské osvědčení, platí na dobu určenou v protokolu; doba platnosti protokolu se určuje podle pravděpodobného data příští prohlídky porostů.

Článek 10

Při provádění tohoto Ujednání budou příslušné orgány a organizace obou zemí v přímém styku.

Článek 11

(1) Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu.

(2) Toto Ujednání bude platit 5 let. Pokud je jedna ze smluvních stran písemně nevypoví 6 měsíců před uplynutím probíhajícího období platnosti, prodlužuje se jeho platnost vždy na období dalších 5 let.

(3) V případě nutnosti rozšíření společných kontrol může být toto Ujednání doplněno se souhlasem obou stran.

Dáno v Brně dne 14. července 1978 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za federální ministerstvo zemědělství a výživy

Československé socialistické republiky:

Nágr v. r.

Za ministerstvo zemědělství

Polské lidové republiky:

Klonica v. r.

Příloha

Rámcový provozní řád společných rostlinolékařských prohlídek, vykonávaných pracovníky rostlinolékařské služby Československé socialistické republiky a Polské lidové republiky

Úvodní ustanovení

1. Provozní řád vychází z Ujednání mezi federálním ministerstvem zemědělství a výživy Československé socialistické republiky a ministerstvem zemědělství Polské lidové republiky o spolupráci při provádění rostlinolékařských prohlídek ze dne 14. července 1978 (dále jen "Ujednání") a upravuje blíže postup pracovníků rostlinolékařské služby obou zemí při společném provádění rostlinolékařských prohlídek.

Obecné zásady

2. Pracovníci rostlinolékařské služby obou zemí vykonávají společně rostlinolékařské prohlídky v místech určených Ujednáním. Rostlinolékařské prohlídky se řídí právními předpisy a metodickými postupy, závaznými v jejich zemích.

3. Pracovníci rostlinolékařské služby obou zemí (dále jen "inspektoři") jsou při provádění rostlinolékařských prohlídek (dále jen "prohlídky") a ve všech činnostech s tím spojených rovnocennými partnery, řídícími se zásadami bratrské spolupráce mezi oběma státy.

4. Služební prostory spolu s odpovídajícím zařízením (tekoucí voda, osvětlení, vytápění, laboratorní přístroje) poskytuje bezplatně orgán nebo organizace státu, na jehož území se prohlídky konají. Tyto přístroje a zařízení zůstávají ve vlastnictví uvedených organizací nebo státních orgánů. Osobní pomůcky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i drobné laboratorní potřeby zajišťuje pro vlastní inspektory služba ochrany a karantény rostlin jejich země.

5. Inspektoři jsou povinni zacházet šetrně s poskytnutým zařízením.

6. Inspektoři obou zemí vykonávají svoji práci podle nejlepšího vědomí a s maximální odpovědností. Při obtížnějších případech určování škůdců jsou si vzájemně všestranně nápomocni a v případě potřeby využívají pomoci vědeckých pracovišť dané země.

Postup při provádění prohlídek

7. Jakmile je inspektorům oznámen příjezd zboží, dohodnou se na čase a místu prohlídky a v případě potřeby i na způsobu společné dopravy na místo prohlídky. Dopravní prostředek zajišťuje pro tyto případy zpravidla orgán nebo organizace země, na jejímž území se prohlídka koná.

8. Prohlídku zboží, skladišť a dopravních prostředků provádějí inspektoři obou zemí v zásadě současně. Pokud nebylo dohodnuto jinak, odebírají inspektoři vzorky a provádějí jejich laboratorní vyšetření samostatně. V případě, že nedojde ke společnému provedení prohlídky, zahajuje ji jako první inspektor země, na jejímž území se zboží nachází.

9. Inspektoři musí být při prohlídkách vybaveni pomůckami a vhodným oděvem, potřebným pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předepsanými pro manipulaci se zbožím v místě kontroly.

10. Po ukončení laboratorního vyšetření odebraných vzorků se vzorky evidují, zabezpečují, chrání a uloží se podle článku 6 Ujednání a poté se likvidují.

11. Opatření stanovená inspektorem jedné země nemohou být zrušena rozhodnutím inspektora druhé země. Inspektoři obou zemí mohou vydávat rovněž společná rozhodnutí.

12. Účinnost realizace stanovených opatření a s nimi spojenou dokumentaci potvrzují inspektoři té země, která učinila rozhodnutí. Při nedostatečné účinnosti provedeného zásahu stanoví inspektoři další opatření.

13. Inspektoři vykonávají společně namátkové kontroly skladů a dopravních prostředků, do nichž se zboží překládá, aby se zamezila jeho nakládka do prostorů znečištěných nebezpečnými škůdci.

14. Českoslovenští inspektoři, kteří pracují v polských námořních přístavech, jsou povinni absolvovat školení a složit státem předepsané zkoušky v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, organizované příslušným orgánem nebo organizací Polské lidové republiky. Inspektor Československé socialistické republiky je povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

15. Společné prohlídky se v polských námořních přístavech konají v době od 7.00 do 21.00 hod. v pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu a ve výjimečných případech i mimo tuto dobu. Na ostatních místech se tyto kontroly konají podle místních podmínek.

Závěrečná ustanovení

16. Provozní řád v jednotlivých místech prohlídek stanoví společně příslušní vedoucí rostlinolékařských služeb v dohodě s celnicemi a dopravci zboží v daném místě prohlídky.

17. Pokud není v tomto provozním řádu stanoveno jinak, zůstávají nedotčena ustanovení provozních řádů orgánů obou zemí, provádějících činnost v místě prohlídek.

Přesunout nahoru