Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 99/1963 Sb.Občanský soudní řád

Částka 56/1963
Platnost od 17.12.1963
Účinnost od 01.04.1964
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Zákon v návaznosti na zákon o znalcích a zákon o tlumočnících upravuje i další související předpisy tak, aby nemohlo docházet k výkladovým nejasnostem a byla zachována vysoká míra právní jistoty.

Poslední změna: 29.01.2019 (Zahájeno 2. čtení)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Poslední změna: 25.01.2019 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a další související zákony

Novela zákona upravuje režim hypotečních zástavních listů (resp. krytých dluhopisů) a krytých bloků a jejich správu v případě úpadku emitenta.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
20.12.2018 pod číslem 307/2018 Sb. s účinností od 04.01.2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a další související zákony

Novela zákona upravuje režim hypotečních zástavních listů (resp. krytých dluhopisů) a krytých bloků a jejich správu v případě úpadku emitenta.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
20.12.2018 pod číslem 307/2018 Sb. s účinností od 04.01.2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

Novela reaguje na požadavky kladené mezinárodním společenstvím.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.12.2018 pod číslem 287/2018 Sb. s účinností od 01.02.2019

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Zákon transponuje směrnice EU.

Poslední změna: 05.12.2018 (Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválen)

Poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění občanský soudní řád

Cílem předkládaného návrhu je posílit procesní postavení specializovaných orgánů, které rozhodují v soukromoprávních věcech, v navazujícím řízení před obecným soudem.

Poslední změna: 03.12.2018 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)

Návrh zákona kterým se mění zákon o trestním řízení soudním, trestní zákoník a občanský soudní řád

Novela má za cíl usnadnit ukládání majetkových sankcí tak, aby bylo jednoduší, rychlejší a méně administrativně náročné.

Poslední změna: 25.09.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona o zajištění právní pomoci a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o právní pomoci)

Zákon sjednocuje dílčí úpravy právní pomoci a stanovuje kritéria pro poskytování právní pomoci, nebo poskytování bezplatné právní pomoci, nebo za sníženou odměnu.

Poslední změna: 27.06.2018 (1. čtení přerušeno nebo odročeno)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Novela ruší institut přísedících v občanském soudním řízení, neboť skupina poslanců považuje účast laického prvku na rozhodování civilních sporů se v současné době za nepřínosnou a nehospodárnou.

Poslední změna: 13.04.2018 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád

Cílem navrhované právní úpravy je odstranění nedostatků v občanském soudním řádu a exekučním řádu, které jsou vymezeny v důvodové zprávě.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Návrh vzat zpět)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Novela implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 07.11.2017 pod číslem 365/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh na vydání zákona o zajištění právní pomoci

Zákon vytváří jednotný systém pro poskytování právní pomoci v řízení před soudy a jinými orgány a stanovit pravidla pro její poskytování, včetně bezplatné právní pomoci.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Návrh zákona ruší institut přísedících v občanském soudním řízení.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh poslance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Novela stanovuje povinnost soudu vydat elektronický platební rozkaz v případě naplnění veškerých zákonných náležitostí pro jeho vydání, a to ve lhůtě 3 měsíců.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovaném výživném)

Právní úprava řeší dlouhodobě nepříznivou sociální situaci neúplných rodin s dětmi, kterým není druhým z rodičů řádně hrazeno soudem stanovené výživné.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů podezření na protiprávní jednání

Zákon zajišťuje zaměstnancům účinnou ochranu v situacích, kdy učiní oznámení o podezření na protiprávní jednání a jsou v souvislosti s tímto oznámením v zaměstnání postihováni či znevýhodněni.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení

Zákon novelizuje související právní předpisy, zejména zákona o státní sociální podpoře a zákona o pomoci v hmotné nouzi. 

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Zákon reaguje na nový zákon o  znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád

Návrh zákona zavádí místní příslušnost soudních exekutorů a upravuje pravidla pro výběr exekutora.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Zákon zavádí změnu, která by posílila pozici věřitelů v případě pohledávek souvisejících se správou domu a pozemku vůči vlastníkovi jednotky, a to ať už v domech, kde vzniklo společenství vlastníků jako právnická osoba, tak v domech, v nichž toto společenství nevzniklo. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 15.09.2017 pod číslem 291/2017 Sb. s účinností od 01.12.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a některé další zákony

Novela upravuje dílčí změny v oblasti civilního řízení sporného, reviduje úpravu dovolání, zasahuje do řízení nesporného. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 15.09.2017 pod číslem 296/2017 Sb. s účinností od 30.09.2017

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii

Cílem návrhu zákona je zajistit, aby profesi advokáta vykonával pouze odborník na vysoké teoretické i praktické úrovni a posílit kontrolní pravomoci České advokátní komory.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 18.08.2017 pod číslem 258/2017 Sb. s účinností od 01.09.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a další související zákony

Transpoziční novela zákona o pobytu cizinců a dalších souvisejících zákonů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.07.2017 pod číslem 222/2017 Sb. s účinností od 15.08.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv

Novela navrhuje nová oprávnění veřejného ochránce práv a upravuje formulace v zákoně o Veřejném ochránci práv a řeší některé související otázky. Zákon dosud nebyl novelizován a je tedy nutné reagovat na získané poznatky a zkušenosti. 

Návrh neprošel 03.02.2017 (Návrh vzat zpět předkladatelem před 3. čtením)

Návrh zákona, kterým se mění občanský soudní řád a další související zákony

Řešení problému vícečetných exekucí a změna právní úpravy práv účastníků řízení o výkonu rozhodnutí a exekučního řízení.

Poslední změna: 09.11.2016 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a o změně některých zákonů

Novela adaptuje národního právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.09.2016 pod číslem 297/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Reflektuje změny, které zavádí předkládaný návrh zákona o službách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.09.2016 pod číslem 298/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Návrh zákona přináší novelizaci řady dalších zákonů, zejména zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, a zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.

Poslední změna: 19.05.2016 (Postoupeno Senátu)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb.,zákon č. 99/1963 Sb., zákon č. 182/2006 Sb.

Návrh zákona je zaměřen zejména na úpravu ustanovení týkajících se součinnosti třetích osob exekučních návrhů, exekučního titulu, exekučního příkazu, způsob provedení exekuce a jejich nákladů. K návrhu jsou připojeny i související úpravy občanského soudního řádu a insolvenčního zákona.

Návrh neprošel 09.03.2016 (Zamítnuto v 1. čtení)

Návrh zákona o ukončení důchodového spoření

Návrh zákona má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. Současně s návrhem zákona o ukončení důchodového spoření se předkládá i návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Hlavním účelem tohoto návrhu zákona je zejména zajistit obsahový soulad zákona o ukončení důchodového spoření s ostatními platnými zákony České republiky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.12.2015 pod číslem 376/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Materiál obsahuje návrh nového zákona a doprovodného změnového zákona, jejichž cílem je nastavit komplexní rámec pro předcházení a řešení krizí finančních institucí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.12.2015 pod číslem 375/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Novela má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.12.2015 pod číslem 377/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb. a zákon č. 120/2001 Sb.

Cílem návrhu zákona je úprava některých ustanovení občanského soudního řádu (a exekučního řádu) týkajících se nákladů řízení a jejich náhrady.

Návrh neprošel 08.10.2015 (Návrh vzat zpět předkladatelem v průběhu 2. čtení)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb. a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech

Cílem návrhu zákona je úprava některých ustanovení občanského soudního řádu týkajících se účastníků řízení v souvislosti s výkonem rozhodnutí, jde-li o vydobytí závazku, který patří do společného jmění manželů.

Návrh neprošel 08.10.2015 (Návrh vzat zpět předkladatelem v průběhu 2. čtení)

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví výše náhrady hotových výdajů účastníka pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 89a exekučního řádu

Návrh této vyhlášky stanoví výši paušální náhrady hotových výdajů účastníkům řízení, kteří nejsou zastoupeni zástupcem podle § 137 odst. 2 občanského soudního řádu a nedoloží výši hotových výdajů, které jim v souvislosti se soudním řízením vznikly. Podle zákona jim v takových případech náleží náhrada hotových výdajů v paušální výši.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 06.10.2015 pod číslem 254/2015 Sb. s účinností od 06.10.2015

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Návrhem zákona se realizuje převedení kompetence řešení účastnických sporů o peněžitá plnění v oblasti elektronických komunikací na soudy. Návrh zákona obsahue také změny právní úpravy týkající se platebního rozkazu a elektronického platebního rozkazu.

Poslední změna: 23.09.2015 (Ukončení sběru připomínek)

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony /sněmovní tisk 376/

Navrácení hmotněprávní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, obsažené dočasně v přechodných ustanoveních zákoníku práce, zpět do části jedenácté tohoto právního předpisu, v níž je soustředěna právní úprava náhrady škody v pracovněprávních vztazích, a provedení adekvátních legislativně technických úprav navazující na tuto změnu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.08.2015 pod číslem 205/2015 Sb. s účinností od 01.10.2015

Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Jaroslava Foldyny, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Novela zavádí nový model výčtu věcí, který jsou vyloučeny z výkonu rozhodnutí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 01.07.2015 pod číslem 164/2015 Sb. s účinností od 01.09.2015

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)

Hlavním principem, který sleduje navrhovaná úprava, je tak do jisté míry srovnat postavení účastníka řízení nezastoupeného zástupcem dle § 137 odst. 2 o.s.ř. s účastníkem takto zastoupeným. Dále návrh zákona upravuje problematikou postižení majetkových hodnot manžela povinného. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 16.06.2015 pod číslem 139/2015 Sb. s účinností od 01.07.2015

Návrh zákona o ukončení důchodového spoření a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Návrh zákona má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. Současně s návrhem zákona o ukončení důchodového spoření se předkládá i návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Hlavním účelem tohoto návrhu zákona je zejména zajistit obsahový soulad zákona o ukončení důchodového spoření s ostatními platnými zákony České republiky.

Ukončeno: 18.05.2015 (Reorganizace projednávání, s následující historií)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva

Novela reaguje na některé problémy, které se vyskytly při aplikaci tzv. doprovodných zákonů k občanskému zákoníku a některých dalších zákonů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.04.2015 pod číslem 87/2015 Sb. s účinností od 01.05.2015